Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Par Biedrības "Atbalss" biedru var kļūt jebkura fiziska un juridiska persona, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atzīstama par erotiska un pornogrāfiska rakstura filmu producentu un kas atbalsta Biedrības "Atbalss" pamatprincipus, mērķus un Statūtus.

Lai kļūtu par Biedrības "Atbalss" biedru, producentam jāiesniedz Biedrības "Atbalss" valdei rakstisks iesniegums. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā "Atbalss", atklāti balsojot, pieņem Biedrības "Atbalss" valde, kas izskata iesniegumu tuvākajā valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Atteikuma gadījumā valdes lēmumam ir jābūt motivētam.

Valde - Vladimirs Kalniņš, Nikolajs Veics

Revidents - Ineta Kola

Biedrības "Atbalss" biedri
SIA "CSSL" – reģ.nr.: 50003147171, filmu producenta reģ. apliecības Nr. 7;
SIA "POLITEST" – reģ.nr.: 40103026968, filmu producenta reģ. apliecība Nr. 8;
SIA "ATBALSS" – reģ.nr.: 40003001915, filmu producenta reģ. apliecība Nr. 6;

Biedrība "Atbalss" savā darbībā uz pilnvarojuma pamata pārstāv Vācijas Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības GÜFA mbH (Diseldorfa) pārstāvēto 426 ārzemju filmu producentus, kā arī aizstāv to intereses Latvijā.