Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Par Biedrības "Atbalss" biedru var kļūt fiziska un juridiska persona, kas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ir atzīstama par erotiska un pornogrāfiska rakstura filmu producentu un kas atbalsta Biedrības pamatprincipus, mērķus un Statūtus. Lai kļūtu par Biedrības biedru, producentam vai tā pilnvarotam pārstāvim, jāiesniedz rakstisks iesniegums. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome, kas izskata iesniegumu tuvākajā Padomes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Atteikuma gadījumā Padomes lēmumam ir jābūt motivētam.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce, kuras kompetencē ir:

 • apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus;
 • ievēlēt un atsaukt Padomes locekļus, izvērtēt darba rezultātus, apstiprināt atalgojumu;
 • ievēlēt un atsaukt revidentu;
 • apstiprināt Biedrības gada budžetu;
 • apstiprināt ikgadējo atklātības ziņojumu, finanšu un revidenta pārskatus;
 • apstiprināt ieņēmumu sadales vispārīgos noteikumus;
 • apstiprināt neizmaksājamo ieņēmumu izmantošanas vispārīgos noteikumus;
 • apstiprināt vispārīgos noteikumus par atskaitījumiem no ieņēmumiem;
 • izskatīt sūdzības par Padomes darbu;
 • pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju un ar to saistīto īpašumu tiesisko statusu;
 • risināt citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus.

Biedrības Padomes kompetencē ir:

 • uzņemt jaunus biedrus, lemt par biedru izslēgšanu;
 • izstrādāt un apstiprināt Producentu darbu izmantošanas tarifus;
 • apstiprināt kārtējās un ārkārtas Kopsapulces darba kārtību;
 • kontrolēt Kopsapulces lēmumu izpildi;
 • apstiprināt aizņēmumu, aizdevumus un to nodrošinājumus, tajā skaitā galvojumus;
 • ievēlēt un uzraudzīt Izpilddirektora darbību, apstiprināt atalgojumu;
 • lemt par biedrības dalību citās sabiedriskajās un ārvalstu organizācijās;
 • pieņemt lēmumus par līgumu slēgšanu ar Latvijas un ārvalstu organizācijām;
 • risināt un lemt par citiem jautājumiem, kas nav biedrības Kopsapulces un Izpilddirektora kompetencē.

Padomes sastāvs:

 • Nikolajs Veics – Padomes priekšsēdētājs;
 • Ineta Kola – Padomes locekle;
 • Albīna Kuzņecova-Akuļiņina – Padomes locekle.

Biedrības izpildinstitūcija ir Izpilddirektors.

Izpilddirektora kompetencē ir:

 • vadīt un pārstāvēt Biedrību, saskaņā ar Padomes apstiprinātiem darba pienākumiem;
 • pārstāvēt Biedrību tās pārstāvēto producentu interesēs.

Biedrības Izpilddirektors:

 • Vladimirs Kalniņš

Biedrības revidentu ievēl Kopsapulce uz trīs gadiem un viņa kompetencē ir:

 • pārbaudīt Statūtu ievērošanu;
 • pārbaudīt Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;
 • veikt Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontroli;
 • reizi gadā sniegt pārskatu un atzinumu Kopsapulcei.

Biedrības revidents:

 • Ella Sergejeva